0905826068

Nitocote CM210

Nitocote CM210 là vật liệu chống thấm hai thành phần, sử dụng có các cấu trúc chứa nước hoặc ngăn chặn nước.